Werkwijze en Voorwaarden

 

 

 

 

Per 1 januari 2018 zullen wij de bemiddelingskosten verhogen naar €50,- per hond. We willen alle kanjers zo goed mogelijk helpen en daar is nou eenmaal geld voor nodig.

Denk alleen al aan onze honden in gastgezinnen welke voorzien moeten worden van voer en soms ook medische hulp. De kosten die wij maken door het hele land af te reizen om al die kanjers te helpen.

We doen het met heeeel veel liefde maar helaas kunnen we daarmee geen medische zorg en dergelijke betalen. Wij doen dit zelf allemaal vrijwillig naast ons gezin, eigen honden, werk en heeel soms nog een beetje een sociaal leven. Elke cent zal dan ook ten goede komen van de hondjes. ♡

De adoptiekosten zullen gewoon gelijk blijven.
Wij hopen op jullie begrip hierin..

 Daarnaast hebben wij als nieuwe regel dat wij alle honden eerst zelf willen zien voor we de aanmelding definitief maken. U zult dan zelf met uw hond naar 1 van ons moeten komen! (Wij wonen door heel NL)

 

U wilt een hond herplaatsen:

Het is zover. Na een goede afweging moet u uw trouwe viervoeter herplaatsen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij te allen tijde openheid van zaken. Hoe meer informatie wij hebben, hoe gerichter wij op zoek kunnen naar en passend nieuw thuis voor uw hond. Uw aanmelding dient schriftelijk via bustapit@outlook.com kenbaar gemaakt te worden. Hierin kunt u aangeven dat u akkoord gaat met onze voorwaarden, zodat wij u verder kunnen helpen. De Stichting behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren. Indien de Stichting instemt met de bemiddeling, ontvangt u van ons een bemiddelingsovereenkomst met daarin gerichte vragen over de hond. Deze stuurt u ons ingevuld en ondertekend terug, vergezeld met een kopie van het paspoort waarin het chipnummer vermeld staat. Vervolgens maakt u de bemiddelingskosten over. Wanneer deze op onze rekening staat (of u een bewijs van betaling kunt tonen) zullen we de procedure gaan starten. Als eerst zult u met uw hond maar 1 van onze collega’s moeten komen zodat wij de hond in levende lijve kunnen zien. Dit om beter in te kunnen schatten hoe de hond en om te voorkomen dat dingen voor ons achtergehouden worden. Vervolgens krijgt u een medewerker toegewezen die u het gehele proces begeleid. Zo hoeft u niet steeds uw verhaal bij verschillende medewerkers uit te leggen. De medewerker leest zich in in de hond en stelt u vragen indien nodig. Vervolgens stelt de medewerker een advertentie op die online wordt geplaatst en gedeeld. Wanneer er interesse komt zal de medewerker de potentiële adoptant screenen en een vooronderzoek doen. Vervolgens wordt de geïnteresseerde aan u voorgesteld en kunt u beslissen of u al dan niet een kennismaking wilt inplannen. U blijft dus ten alle tijden betrokken bij de herplaatsing. Zodra uw hond via onze Stichting wordt geadopteerd, staat deze voor de rest van zijn/haar leven onder contract bij de Stichting. U kunt de voorwaarden terzake lezen onder het kopje: “U wilt een hond adopteren”.

Herplaatsing is vaak een moeilijke keuze en wij doen ons uiterste best u daarin te ondersteunen.

In het bemiddelingscontract staan de navolgende bepalingen:

In aanmerking nemende dat:

 • De eigenaar zijn hond wenst te herplaatsen;
 • De eigenaar de Stichting heeft ingeschakeld om dit herplaatsingstraject te begeleiden;
 • De Stichting eigenaren met moeilijk herplaatsbare honden adviseert en/of assisteert bij het herplaatsen van deze honden;
 • De Stichting geen subsidies ontvangt en geen winst nastreeft. De Stichting werkt louter met vrijwilligers;
 • De Stichting geen geld betaald voor de hond, doch een vergoeding van €50,- ontvangt voor haar werkzaamheden (hierna: afstands- en bemiddelingskosten);
 • Het herplaatsingstraject wordt gestart zodra:
 • de afstands- en bemiddelingskosten van €50,- op het rekeningnummer van de Stichting is bijgeschreven;
 • de Stichting dit bemiddelingscontract ondertekend retour heeft ontvangen;
 • de Stichting een foto van het paspoort van de hond heeft ontvangen waar het chipnummer duidelijk leesbaar is;
 • de Stichting foto’s heeft ontvangen t.b.v. de advertentie;
 • De eigenaar zijn volledige medewerking zal geven tijdens het gehele herplaatsingstraject. De eigenaar beantwoordt vragen van de Stichting zo spoedig mogelijk. Als de Stichting een adoptant heeft gevonden, werkt de eigenaar volledig mee aan het inplannen van kennismakingen en de eventuele feitelijke overdracht van de hond;
 • De eigenaar op ieder moment van de herplaatsing c.q. bemiddeling af kan zien. Dit recht vervalt wanneer de hond feitelijk wordt overgedragen aan een adoptant;
 • Indien de eigenaar gedurende de bemiddeling afziet van de herplaatsing, hij/zij dit onverwijld mededeelt aan de Stichting. De eigenaar heeft geen recht op teruggave van de afstands- en bemiddelingskosten, ongeacht de reden van annulering.

De eigenaar verklaart hierbij uitdrukkelijk dat:

 • Hij/zij rechtmatig eigenaar is van de hond en derhalve bevoegd is de hond te herplaatsen;
 • De hond niet op andere (verkoop)sites wordt aangeboden, tenzij anders overeengekomen;
 • Er geen samenwerking is met andere stichtingen of organisaties t.b.v. de herplaatsing van de hond;
 • De hond in goede gezondheid verkeerd;
 • De hond gechipt is en de chip geregistreerd is. Ter controle stuurt de eigenaar een foto van het paspoort mee met deze overeenkomst waarop het chipnummer duidelijk te lezen is;

De eigenaar gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De Stichting zet zich in om zo spoedig mogelijk een nieuw thuis te vinden voor de hond, doch kan geen enkele garantstelling geven met betrekking tot de duur van het herplaatsingstraject.
 • Indien de hond agressie naar mensen vertoont, is de eigenaar verplicht om – alvorens de hond ter herplaatsing aan te melden bij de Stichting – een gedragsdeskundige in te schakelen. De Stichting ontvangt – alvorens zij aanvangt met haar werkzaamheden – een verslag van de gedragsdeskundige waarin uitdrukkelijk wordt bepaald of de hond al dan niet veilig herplaatsbaar is.
 • Indien de Stichting een adoptant heeft gevonden, krijgt de eigenaar de mogelijkheid om een of meerdere kennismaking(en) in te plannen.
 • Ten tijde van de feitelijke overdracht van de hond, is de eigenaar verplicht om het adoptiecontract met daarin een afstandsverklaring te ondertekenen. Deze stuurt de eigenaar zo spoedig mogelijk – in ieder geval binnen 3 dagen – per e-mail of post naar de Stichting. De eigendomsoverdracht vindt plaats door de hond in het bezit van de adoptant te brengen. Vanaf dat moment heeft de eigenaar geen enkel recht meer op de hond, behoudens het geval waarin de hond op initiatief van de adoptant binnen de proefperiode wordt teruggebracht.
 • De Stichting komt met iedere adoptant een proefperiode van 21 dagen overeen. Indien de adoptant – om welke reden dan ook – binnen de proefperiode besluit om de hond niet te adopteren, is de eigenaar verplicht de hond terug te nemen. In dat geval wordt het adoptiecontract ontbonden en het herplaatsingstraject wordt opnieuw gestart. Deze proefperiode geldt enkel voor de adoptant en niet voor de eigenaar.
 • De eigenaar verklaart onderstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Als naderhand vast komt te staan dat onderstaande vragenlijst niet naar waarheid is ingevuld, heeft de Stichting het recht het herplaatsingstraject te annuleren zonder restitutie van de afstands- en bemiddelingskosten.
 • De Stichting heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden indien zij van mening is dat de eigenaar niet zijn/haar volledige medewerking verleend t.b.v. het herplaatsingstraject;
 • De Stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud en de resultaten van de gegeven adviezen en/of voor het gedrag van de hond. De eigenaar is zich bewust van het feit dat adviezen worden gegeven door ervaringsdeskundige en geen
 • Indien de hond gedurende de herplaatsing ergens anders dan bij de eigenaar verblijft, stelt de eigenaar de Stichting hiervan onverwijld op de hoogte bij gebreke waarvan de Stichting het herplaatsingstraject kan annuleren zonder restitutie van de afstands- en bemiddelingskosten.
 • De eigenaar heeft gedurende het gehele herplaatsingstraject de bevoegdheid om de herplaatsing c.q. bemiddeling te annuleren. Dit recht vervalt op het moment dat de hond in het bezit van een adoptant is gebracht.
 • De eigenaar geeft de Stichting hierbij uitdrukkelijk toestemming om direct na het sluiten van onderhavige overeenkomst aan te vangen met de nakoming van haar contractuele verplichtingen c.q. werkzaamheden. De eigenaar doet derhalve uitdrukkelijk afstand van zijn recht op teruggave van de afstands- en bemiddelingskosten.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen aangaande deze overeenkomst.

Afwijkende bepalingen

 • Indien de hond vanuit de eigenaar wordt ondergebracht in een gastgezin van de Stichting geldt het volgende. De afstands- en bemiddelingskosten bedragen in afwijking van bovenstaande €50,-. De eigenaar tekent op het moment van overdracht van de hond een afstandsverklaring. De eigenaar doet in dat geval uitdrukkelijk afstand van zijn (wettelijk) recht deze overeenkomst te ontbinden, nu de Stichting direct voldoet aan de nakoming van haar contractuele verplichtingen.

 

Bovendien treft u in de bemiddelingsovereenkomst een vragenlijst aan. Deze dient zo volledig mogelijk en naar waarheid te worden ingevuld.

 

U wilt een hond adopteren:

Na lang wikken en wegen plus een portie gezonde spanning is het tijd: u wilt een leuke, lieve nieuwe toevoeging op uw gezin. Waar gaat dat beter mee dan met een trouwe viervoeter? Wij zijn blij met u als adoptant en zullen u dan ook met liefde begeleiden in uw zoektocht naar dit nieuwe gezinslid. Bent u zoekende maar weet u nog niet precies of u de geschikte match bent voor een van onze kanjers? Neem vrijblijvend contact met ons op! We kijken graag aan de hand van uw profiel of we een geschikte kandidaat hebben of houden onze ogen open voor u bij nieuwe aanmeldingen. Bent u al verliefd geworden op een van onze kanjers? Maak dan uw interesse kenbaar via mail of pb (Facebook). We zullen u na uw bericht een vragenlijst toesturen en onderwerpen u aan een (korte) screening waaraan we kunnen zien of de hond in uw situatie past. Is dat het geval, zullen we u voorstellen aan de huidige eigenaar of het gastgezin waarin de hond verblijft. Indien zij akkoord gaan, brengen we u met elkaar in contact waarbij we verder kennis kunnen maken, vragen stellen en een kennismaking kunnen plannen. Gaat die kennismaking goed volgt de plaatsing en dient het BuStaPit contract getekent te worden. Daarna…. Heeft u een nieuwe beste vriend! Klik hier voor het aanbod van kanjers op dit moment.

LET OP: DE ADOPTIE KAN EN ZAL PAS PLAATSVINDEN ALS HET VERSCHULDIGDE ADOPTIEBEDRAG VAN 75,- EURO OP ONZE REKENING STAAT. INDIEN DE OVEREENKOMST BINNEN DE PROEFPERIODE VAN 21 DAGEN WORDT ONTBONDEN, ONTVANGT U DIT BEDRAG RETOUR.

In het (door zowel de oude eigenaar als de adoptant te ondertekenen) adoptiecontract treft u de navolgende bepalingen aan:

Algemeen

 1. De oude eigenaar doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de hond en draagt de eigendom van de hond (om niet) over aan de Stichting. De hond wordt aan de Stichting geleverd door deze in het bezit van de adoptant te brengen.
 2. De adoptant ontvangt de hond van de Stichting in bruikleen. De Stichting behoudt te allen tijde de eigendom van de hond.
 3. Partijen komen een proefperiode van 21 dagen overeen, die enkel geldt voor de adoptant. Indien de adoptant binnen deze proefperiode besluit de hond niet te willen adopteren, heeft deze het recht onderhavige overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk aan alle partijen kenbaar te worden gemaakt volgens de gangbare communicatiemiddelen. De eigendom valt dan, zonder dat een nadere handeling is vereist, terug bij de oude eigenaar. Laatstgenoemde is verplicht de hond terug te nemen.
 4. De oude eigenaar doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn recht deze overeenkomst te ontbinden.
 5. De Stichting verklaart zich te allen tijde bereid om de adoptant alle noodzakelijke ondersteuning te bieden die in haar vermogen ligt.
 6. De Stichting voert controle uit op de uitvoering van dit contract door o.a. huisbezoeken na de overdracht van de hond. Partijen geven de Stichting hier uitdrukkelijk toestemming voor.
 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen aangaande deze overeenkomst.

Verplichtingen adoptant

 1. De adoptant de hond verzorgen overeenkomstig de wetgeving voor dierenwelzijn en dierenbescherming van het adoptieland. De Nederlandse regelgeving is o.a. te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2015-09-15.
 2. De hond wordt gehouden als huis- & gezelschapshond en daarom niet aan een ketting vastgelegd of in een hondenren c.q. kennel gehouden tenzij dit incidenteel is.
 3. De hond wordt meermaals per dag uitgelaten en krijgt voldoende lichamelijke en geestelijke stimulatie. De hond krijgt voldoende goede voeding.
 4. Indien de Stichting of enig ander daartoe bevoegd orgaan de hond wenst te zien, is adoptant verplicht het dier te tonen en eventueel te laten onderzoeken.
 5. De adoptant is verplicht eventuele vragen van de Stichting omtrent de hond ten spoedigst en naar waarheid te beantwoorden.
 6. De hond dient te allen tijde aangelijnd te blijven. Adoptant verklaart zich bewust van het risico van een power breed en zal om die reden de hond niet los laten lopen. Dit om incidenten met de hond te voorkomen. Loslopen is alleen toegestaan op volledig omheinde velden of terreinen, waarbij het veilig is om de hond van de riem af te doen.
 7. De hond zal niet worden uitgelaten door personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Dit met het oog op het inschatten van bepaalde risico’s en de kracht van de hond.
 8. Adoptant zal geen correctiemiddelen toepassen tenzij de Stichting hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Onder correctiemiddelen wordt o.a. verstaan: slipketting, tril c.q. stroomband, halti, pennen c.q. prikband of een e-collar. Indien de adoptant moeite heeft met het uitlaten van de hond zonder dat deze trekt, kan de adoptant de Stichting benaderen voor individueel advies. Een (degelijke) muilkorf is wel toegestaan mits op een juiste wijze toegepast.
 9. Adoptant verklaart zich bewust van de extra verantwoordelijkheden die een power breed met zich meebrengt en zal zich als een verantwoordelijke eigenaar gedragen.
 10. Het is verboden de hond te laten dekken dan wel gedekt te laten worden. Er wordt dus niet gefokt met de hond en adoptant verplicht zich alle nodige maatregelen te nemen om een nest puppy’s te voorkomen. Indien dit toch voorvalt, dient de Stichting onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. Eventuele puppy’s van de hond zijn eigendom van de Stichting.

Medisch

 1. Indien de adoptant in een ander land woonachtig is dan de oude eigenaar en de hond dus de grens over gaat, draagt de oude eigenaar (tijdig) zorg voor de verplichte inentingen, zoals de rabiësenting. Eventuele overige entingen komen voor risico en rekening van de adoptant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De oude eigenaar is verplicht de adoptant alle nodige medische informatie over de hond te verschaffen voor zover deze bekend zijn ten tijde van de feitelijke overdracht van de hond. De adoptant realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid van de hond. De Stichting kan geen garantie geven over de gezondheid van de hond.
 3. De adoptant is vanaf datum ondertekening verplicht de hond alle nodige medische zorg te verschaffen. De Stichting heeft het recht de hond te onderwerpen aan een gezondheidstest op kosten van de adoptant, indien zij hier reden voor ziet.
 4. De hond wordt niet zonder voorafgaande toestemming van de Stichting. geëuthanaseerd. Adoptant dient de Stichting onverwijld in kennis te stellen van zijn/haar voornemen tot euthanasie alsmede de reden hiervan. Euthanasie geschiedt uitsluitend door een dierenarts.
 5. Indien de hond bij een hond van het ander geslacht wordt geplaatst, is adoptant verplicht ervoor zorg te dragen dat een van de twee honden wordt gesteriliseerd dan wel gecastreerd. De adoptant informeert de Stichting over de datum van de ingreep en levert binnen 6 maanden na de plaatsing van de hond een bewijs van deze sterilisatie/castratie. De adoptant zal zelf zorg dragen voor de kosten van de bedoelde ingreep.

Gedrag

 1. De oude eigenaar is verplicht de adoptant eerlijk te informeren over het gedrag van de hond. De adoptant realiseert zich echter dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. het gedrag en het karakter van de hond.
 2. Indien de hond probleemgedrag ontwikkelt of indien er problemen ontstaan met betrekking tot het houden van c.q. zorgen voor de hond, dient de Stichting op de hoogte te worden gebracht. Acht de Stichting dit noodzakelijk, dan is adoptant verplicht mee te werken aan een consult bij een in overleg vast te stellen gedragsdeskundige. De adoptant is verplicht hieraan mee te werken en draagt zelf zorg voor de kosten hiervan.

Identificatie, registratie en informatie

 1. De adoptant is verplicht, binnen 14 dagen na het verstrijken van de proefperiode, de chipregistratie op zijn naam te zetten. Dit kan op ndg.nl. De kosten van de chipregistratie worden door de adoptant zelf gedragen. De oude eigenaar meldt de hond op diezelfde wijze af.
 2. Indien adoptant hierbij in gebreke blijft, zal de Stichting een boetebedrag van €10,- in rekening brengen per week dat de chipregistratie niet in orde is, doch met een maximum bedrag van €50,-. De Stichting zal de adoptant hier vooraf van op de hoogte stellen. Indien de chipregistratie in de 6e week nog niet in orde is gebracht, heeft de Stichting het recht deze overeenkomst te ontbinden.
 3. De adoptant is bekend met de tips hoe vermissingen voorkomen kunnen worden en hoe om te gaan met vermissingen. De adoptant dient alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat de hond kan ontsnappen van zijn terrein. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dient adoptant dit onmiddellijk te melden aan de Stichting, het politiebureau van de desbetreffende woonplaats, alle omliggende asielen alsook de AMIVEDI & NDG. De Stichting zal alle mogelijke maatregelen nemen om de hond te vinden. Indien het meermaals voorkomt dat de hond ontsnapt van zijn terrein, heeft de Stichting het recht deze overeenkomst te ontbinden en de hond op te halen.
 4. Zowel de Stichting als de Stichting NDG worden binnen de twee werkdagen na het overlijden van de hond door de adoptant op de hoogte gebracht.
 5. Ingeval van verhuizing of wijziging van contactgegevens zal de adoptant de Stichting hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Overige

 1. Bij niet-naleven van de bepalingen in deze overeenkomst heeft de Stichting het recht om – zonder voorafgaande ingebrekestelling – de hond terug te vorderen, ongeacht de plaats en onder wiens hoede de hond zich bevindt. Hiermee eindigt automatisch deze overeenkomst zonder restitutie van enige kosten. Zodra de hond in het bezit is van de Stichting, draagt de Stichting iedere verantwoordelijkheid, kosten en zorg van de hond. De adoptant wordt hiervan binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Bij niet-naleven van de bepalingen in deze overeenkomst kan de Stichting van de desbetreffende partij een boete eisen van €150,- wegens contractbreuk.
 3. Indien adoptant besluit niet langer voor de hond te kunnen zorgen, meldt de adoptant dit onverwijld aan de Stichting. De hond wordt niet buiten het zicht van de Stiching om herplaatst. De Stichting zal het herplaatsingstraject met de adoptant doorlopen. Adoptant is bewust van het feit dat de Stichting niet per direct opvang heeft en zal tot die tijd alle zorg van de hond blijven dragen.
 4. Vanaf de ingangsdatum van de proefperiode draagt de adoptant iedere verantwoordelijkheid voor de hond. Hieronder vallen o.a. eventuele ziektekosten, schade aan de hond en schade aan derden veroorzaakt door de hond. De Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de hond een wond, ziekte of anderszins schade vertoont.
 5. De adoptant ontslaat de Stichting van alle aansprakelijkheid, waaronder hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond, alle daaraan verbonden kosten en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken. Adoptant is verplicht schade die de hond aanricht aan (eigendommen van) derden te vergoeden.
 6. De Stichting respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die adoptant aan haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het opstellen van het juiste advies met betrekking tot de hond en voor het vinden van een juiste match. De gegevens zullen bewaard worden zolang als naar de aard van de gegevens nodig is voor volledige afhandeling en administratie daarvan. De Stichting behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen tevens op de website worden gepubliceerd.
 7. De adoptie is pas definitief op het moment dat de Stichting deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend retour heeft ontvangen.

 

REKENINGNUMMER STICHTING BUSTAPIT:

NL93 INGB 0006967117 tnv Stichting BuStaPit